et
et

 

MAAGAASI MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED KODUKLIENDILE

Kehtivad alates 10.06.2018

 1. Üldsätted
  1.1. Käesolevad maagaasi müügilepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad maagaasi müüki 220 Energia OÜ, reg.nr 12271081, aadress Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn , telefon 6650 220, e-post info@220energia.ee (edaspidi Müüja) ja kodutarbija (edaspidi Klient) vahel.
  1.2. Müüja ja Klient on käesolevates Tüüptingimustes koos nimetatud ka kui Pooled või eraldi Pool.
  1.3. Tüüptingimused muutuvad Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud gaasi ostu-müügilepingu lahutamatuks osaks võlaõigusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras. Müüja avaldab Tüüptingimused oma veebilehel.
  1.4. Vastavalt sõlmitud gaasimüügilepingule Müüja müüb ja Klient ostab kogu vajamineva maagaasi kokkulepitud tarbimiskohtades, vastavalt kokkulepitud ajaperioodi pikkusele.
  1.5. Maagaasi edastamist tarbimiskohta korraldab ja võrguteenuste kvaliteedi eest vastutab ainult tarbimiskoha järgne võrguettevõtja (nimekiri avaldatud veebilehel www.konkurentsiamet.ee).
  1.6. Lepingu sõlmimisega on Pooled kokku leppinud, et kõik käesolevates Tüüptingimustes nimetatud teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid edastatakse elektrooniliselt ka e-posti teel ning elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv.
  1.7. Gaasimüügilepingu sõlmimisega volitab Klient Müüjat saama võrguettevõtjalt informatsiooni võrgulepingu sõlmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient Müüjat igapäevaselt saama võrguettevõtjalt kõikide gaasiarvestite tarbimisandmeid ja/või tüüptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskohtade mõõtepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Lepingu täitmiseks.
 2. Mõisted
  Müügilepingus kasutatakse mõisteid maagaasiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses.
 3. Gaasi müük
  3.1. Gaasimüügilepingus kokkulepitud liitumispunktis müüb Müüja Kliendile kogu vajamineva gaasi (avatud tarne).
  3.2. Gaasimüügilepingu kehtivuse ajal vastutab Müüja gaasimüügilepingus kokkulepitud liitumispunktis bilansihaldurina Kliendi bilansi eest.
  3.3. Kui seoses õigusakti, gaasiturul toimuva, sh gaasi sisseostuhindade või konkurentsiolukorra, riigi- või vastavaid õigusi omavate muude asutuste poolt esitatud nõuete või muude sarnaste asjaolude muutustega kaasneb müügilepingus kokkulepitud toote tingimuste või gaasi hinna muutmise vajadus, siis on Müüjal õigus muuta toote tingimusi (sh. gaasi hinda) järgmiseks hinnaperioodiks teatades sellest kirjalikus vormis enne järgmise hinnaperioodi algust Kliendile vähemalt 30 päeva ette. Kui Klient ei nõustu toote tingimuste või hinna muutmisega, on Kliendil õigus müügileping üles öelda 30 päeva jooksul muudatuse teate saamisest. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul müügilepingut üles ei ütle, siis loetakse seda muudatustega nõustumiseks.
  3.4. Müüja võib rakendada gaasi hinnale perioodilisi allahindlusi. Allahindlusest ette teatama ei pea. Allahindluse perioodi lõppedes rakendub kokkulepitud hind.
  3.5. Maagaasi hinnale lisanduvad maksud seaduses kehtestatud suuruses.
  3.6. Kliendile müüdud gaasi kogused mõõdab, arvestab ja prognoosib võrguettevõtja, kellega Kliendil on sõlmitud võrguleping ja kelle võrguga Kliendi tarbimiskoht on ühendatud.
 4. Gaasi kvaliteet
  Müüja poolt müüdava gaasi vastavuse kvaliteedi näitajatele tagab võrguettevõtja, kes avaldab kvaliteedi näitajad, sealhulgas alumise ja ülemise kütteväärtuse, oma veebilehel.
 5. Arveldus
  5.1. Müüja saadab Kliendile arve Kliendi poolt arveldusperioodil võrgust võetud maagaasi eest Kliendi e-posti aadressile hiljemalt järgneva kuu 12. kuupäevaks.
  5.2. Klient tasub Müüja poolt esitatud arve ja muud Lepingust tulenevad tasud arvel märgitud maksetähtpäevaks, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud Müüja pangakontole.
  5.3. Kui Klient ei ole saanud Müüjalt arvet kokkulepitud tähtpäevaks või ei nõustu selle sisuga, teavitab ta sellest Müüjat viivitamatult lepingul märgitud kontaktide kaudu. Kui Klient ei ole teavitanud Müüjat jooksva kuu 20. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest, eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
  5.4. Müüjal on õigus nõuda kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni tasumata summalt müügilepingus kokkulepitud viivist (üldjuhul 0,1% päevas). Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.
  5.5. Erandjuhul on müüjal õigus nõuda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 kalendripäeva või Müüjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes.
  5.6. Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida lepingust või selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.
  5.7. Lepingu lõppemisel tagastab Müüja 30. kalendripäeva jooksul Kliendi ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud maagaasi eest.
 6. Kliendi õigused ja kohustused
  6.1. Kliendil on õigus nõuda Müüja poolt gaasilepingu või käesolevate Tüüptingimuste süülise rikkumise korral talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu (punkt 9.2) asjaoludest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Lepingu rikkumise tõttu Kliendi saamata jäänud tulu eest. Müüja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa maagaasi tarbida võrguettevõtja tegevusest tuleneval põhjusel.
  6.2. Klient tasub Müüjale tarbitud maagaasi eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja võrguettevõtja poolt määratud kogusele arvel märgitud maksetähtpäevaks.
  6.3. Klient esitab Müüjale Müüja poolt küsitud informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi gaasi tarbimise koguste kohta, mis on vajalikud selleks, et täita Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi.
  6.4. Klient teavitab Müüjat enda kontaktandmete muutumisest ja võrgulepingu lõppemisest või selle kavandatavast lõpetamisest punktis 1.6 sätestatud korras viivitamatult.
 7. Müüja õigused ja kohustused
  7.1. Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muutused kehtivates õigusaktides või tavades, gaasituru sisuline areng, maagaasi kasutamiseks paremate võimaluste loomine või vajaduses täpsustada maagaasi müügiga seotud asjaolusid või äririske. Tüüptingimuste muudatus kehtib kõigi muutmise ajal jõus olevate lepingute ja pärast muutmist sõlmitavate lepingute kohta. Tüüptingimuste muudatustest teavitatakse kliente ette 30 päeva enne nende jõustumist. Teavitus edastatakse väljastatud gaasiarvel ning Müüja veebilehel. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumisel leping üles öelda uute tüüptingimuste jõustumise ajaks teatades sellest 2 nädalat ette.
  7.2. Müügilepingu sõlmimisega annab Klient Müüjale nõusoleku müügilepingust saadud Kliendi isikuandmete töötlemiseks. Kliendi isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted on Müüja täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval Müüja veebilehel.
  7.3. Müüja kohustused tulenevad käesolevate tüüptingimuste teistest punktidest ja Eesti gaasimüügi turgu reguleerivatest õigusaktidest.
 8. Gaasimüügilepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
  8.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib kuni Lepingu lõppemiseni.
  8.2. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis. Lepingu võib sõlmida ka kirjalikus vormis paberkandjal.
  8.3. Kui Leping sõlmitakse sidevahendit kasutades, saadab Müüja kahe nädala jooksul pärast gaasimüügilepingu sõlmimist Kliendile Lepingu sõlmimist ning Lepingu sisu kinnitava kinnituskirja e-posti teel. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, täites ning allkirjastades selleks ettenähtud avalduse Müüja veebilehel iseteeninduskeskkonnas.
  8.4. Lepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, välja arvatud punktis 3.3 ja 7.1 sätestatud juhul.
  8.5. Müüjal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 kalendripäeva ette, kui:
  8.5.1. Klient on viivituses arve tasumisega ja viivitus on kestnud üle 30 kalendripäeva ning Kliendile on antud peale meeldetuletust 7 päeva rikkumise heastamiseks või Klient on olnud viivituses arve tasumisega kolmel järjestikusel arveperioodil;
  8.5.2. Klient on rikkunud Lepingut või käesolevaid Tüüptingimusi muul olulisel viisil ega ole rikkumist Müüja antud mõistliku aja jooksul heastanud;
  8.5.3. ilmneb Lepingu täitmise võimatus või esinevad muud olulised asjaolud.
  8.6. Tähtajaline Leping lõpeb tähtaja möödudes ja Müüja teavitab Klienti mõistliku aja jooksul enne Lepingu kehtivusaja lõppu Lepingu lõppemisest .
  8.7. Klient teatab müüjale kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormist esitatava avaldusega tähtajalise või tähtajatu müügilepingu ülesütlemisest vähemalt 1 kuu ette. Müügileping lõppeb arvestuskuu vahetusel.
  8.8. Müüja võib gaasimüügilepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või mitte järgides 30 kalendripäevast etteteatamise tähtaega, kui Lepingus nimetatud aadressil paiknev tarbimiskoht on võõrandatud ning Kliendil puudub selle kasutamiseks seaduslik alus või kui lõpeb selle võrguühenduse kohta sõlmitud võrgulepingu kehtivus, mille kaudu on gaasimüügilepingu alusel maagaasi müüdud.
  8.9. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu lõppemist kasutatud maagaasi eest.
 9. Vastutus
  9.1. Pooled vastutavad lepingu täitmisel seadustes ja käesolevates tüüptingimustes sätestatud korras.
  9.2. Kohustuste rikkumine, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest, on vabandatav. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.
  9.3. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad Pooled eelkõige:
  9.3.1. loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, jäide vms;
  9.3.2. juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud ja häired Müüja veebisaidi või mobiilirakenduse töös, mis ei ole põhjustatud Müüja poolsest tahtlikust tegevusest,
  9.3.3. sõda, streik, vms;
  9.3.4. muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ega mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu kehtivuse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
  9.4. Kumbki Pool ei vastuta võrguteenuse osutamisel tekkinud häirete või võrguteenuse kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja võrguettevõtja vaheline võrguleping ja selle tingimused.
 10. Vaidluste lahendamine
  10.1. Kõik Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
  10.2. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi või käesolevaid Tüüptingimusi või on muul viisil seotud Lepinguga võib Klient pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
  10.3. Vaidluste korral, mis puudutavad maagaasiseadust ja nende alusel kehtestatud õigusaktide täitmist on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.
  10.4. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha järgses kohtus.

 

 

GAASI MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED ÄRITARBIJALE

Kehtivad alates 10.06.2018

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad 220 Energia OÜ (edaspidi: müüja või meie või pool) maagaasi müügilepingu tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad müüja poolt juriidilisele isikule (edaspidi: ostja või teie või pool) tarbimiskohas maagaasi (edaspidi: gaas) müümist.

1.2 Me müüme teile gaasi kokku lepitud mõõtepunktides kogu teie poolt vajaminevas koguses (edaspidi avatud tarne), vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

1.3. Lepingu sõlmimiseks palun tutvuge põhjalikult meie poolt esitatud lepingueelse teabega, s.h meie poolt pakutavate erinevate toodetega (edaspidi toode) ja toodete tingimustega (edaspidi tootetingimused) ja käesolevate tüüptingimustega. Info toodete ja lepingutingimuste kohta leiate meie veebilehelt. Lepingu sõlmimisega kinnitate, et teie vastavasisulisel soovil andsime teile teavet lepingu põhitingimuste kohta, samuti lepingu sisu võimalike alternatiivide (s.o erinevate toodete ja tootetingimuste) kohta. Lepingu sõlmimisega kinnitate samuti, et olete tutvunud ja nõus lepingu tingimuste (sh hind), tüüptingimuste, isikuandete kaitse põhimõtete ja teie poolt valitud toote tootetingimustega, need on teile arusaadavad ning te kohustute täitma nendest tulenevaid ostja kohustusi.

1.4. Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lepingust, tüüptingimustest, tootetingimustest, isikuandmete kaitse põhimõtetest ja õigusaktidest. Kui lepingus või toote kirjelduses olev tingimus on vastuolus tüüptingimustega, siis kehtib lepingus või tootekirjelduses kokkulepitud tingimus.

1.5. Meie poolt teile gaasi müümise eelduseks on teie ja võrguettevõtja vahel sõlmitud teie mõõtepunkti suhtes kehtiv võrguleping.

1.6. Meil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest teiega, kui täidetud ei ole tüüptingimuste punktis 1.5 sätestatud eeldus või on ilmne, et te edaspidi rikute oluliselt lepingut, sh juhtudel, kui meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või te olete oluliselt rikkunud meiega varem sõlmitud lepingu tingimusi.

 

 1. LEPINGU JÕUSTUMINE JA GAASI HIND

2.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ning kehtib kuni lepingu lõppemiseni. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis.

2.2. Lepingu alusel hakkame teile müüma gaasi lepingus sätestatud tingimustel alates lepingus kokku lepitud müügi alguse päeva võrguettevõtja või süsteemihalduri sätestatud kellajal.

2.3. Lepingu sõlmimisel lepime teiega muuhulgas kokku:

2.3.1 gaasi müügi hinna (edaspidi hind) või hinnapõhimõtte, mille alusel esitame teile igakuiseid arveid; ja

2.3.2 hinnaperioodi, mille jooksul kehtivad lepingus kokku lepitud hind või hinnapõhimõte ja tarnetingimused (edaspidi hinnaperiood); ja

2.3.3 gaasi prognoostarbimise, s.o eeldatav ostjapoolne gaasi tarbimiskogus hinnaperioodil, mille alusel oleme teinud hinnaarvestused ja teostanud vajalikud toimingud riskimaanduseks (edaspidi prognoostarbimine).

 

 1. ARVELDUS

3.1. Eelmisel arvestuskuul tarbitud gaasi ja muude müügilepingust tulenevate tasude eest esitame teile arve hiljemalt 12 päeva jooksul peale arvestuskuu lõppu või muu lepingus kokkulepitud arveldusperioodi lõppu. Esitame teile arve arveldusperioodile lepingus kokku lepitud viisil ja aadressile tasuta. Pooled aktsepteerivad elektroonilisel teel esitatud arvet samaväärselt paberkandjal väljastatud arvega. Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas. Arve esitamise eest lepingus kokku leppimata viisil, samuti kordusarve esitamise eest on meil õigus nõuda tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3.2. Arve koostamise aluseks on võrguettevõtja poolt meile edastatud teie gaasi tarbimiskogus arveldusperioodi jooksul, sõltumata sellest, kas tarbitud kogused on mõõdetud võrguettevõtja mõõteseadmega või arvestatud õigusaktide alusel. Juhul kui võrguettevõtja teeb hilisemaid korrektsioone gaasi kogustes, siis kajastame korrektsioonidega kaasnenud muudatused järgmisel esitataval arvel.

3.3 Tüüptingimuste punkti 3.2 kohaselt saadud koguste ja teiega lepingus kokku lepitud hinna või hinnapõhimõtte alusel arvestame välja arvutatud hinnale lisanduvad õigusaktides ettenähtud tasud ja maksud.

3.4. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks. Kui Te ei ole arvestuskuule järgneva kuu 20. kuupäevaks arvet saanud, andke sellest palun meile teada. Vastasel juhul eeldame, et olete arve kätte saanud. Tasumisel palume Teil viidata arvel olevale viitenumbrile. Tasu loetakse makstuks selle laekumisel arvel märgitud arvelduskontole.

3.5. Kui Te ostate meilt gaasi mitme mõõtmispunkti tarbeks, esitame Teile koondarve kõigi mõõtepunktide kohta, näidates ära igas mõõtepunktis tarbitud gaasi kogused ja maksumuse. Teie soovil saame esitada arve igas mõõtepunktis tarbitud gaasi koguste ja maksumuse osas eraldi.

3.6. Kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, esitame Teile müüdud gaasi ja osutatud võrguteenuse eest tasumiseks ühise arve, eristades arvel gaasi ja võrguteenuse hinnad ning kogused.

3.7. Laekunud summast loetakse, et esmalt on tasutud meie kulutused, seejärel viivised ja lõpuks põhikohustus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Juhul, kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, loetakse arve osalisel tasumisel esimeses järjekorras tasutuks gaasi müügilepinguga seotud kulutused ja tasud ning seejärel võrguteenuste arvega seotud kulutused ja tasud.

3.8. Kui Te ei nõustu esitatud arvega või nõustute sellega ainult osaliselt, teavitage sellest meid kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis 5 päeva jooksul alates arve kättesaamisest, põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral kuulub arve vaidlustamata osas tasumisele. Kontrollime Teie poolt esitatud arvega mittenõustumise avaldust ja teatame Teile kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul, pikendades vajadusel ka vaidlustatud arve maksetähtaega. Kui Teie avaldus ei olnud põhjendatud, on meil lisaks arvel märgitud tasudele õigus küsida ka viivist.

3.9. Meil on õigus nõuda teilt ettemaksu ühe kuu keskmise arve summa ulatuses, kui (1) olete viivitanud meie esitatud arvete tasumisega või (2) meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või (3) teie suhtes on algatatud pankrotimenetlus. Ettemaksu nõudest teavitame teid suuliselt või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.10 Teie poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks.

3.11. Punktis 3.9. nimetatud ettemaksu tagastame Teile, kui kõik müügilepingust tulenevad Teie kohustused meie ees on nõuetekohaselt täidetud. Ettemaksult me intressi ei arvesta ega maksa.

3.12 Me võime ka lepinguga ettemaksus kokku leppida. Sellisel juhul tehakse teie poolt tasutud ettemaksetest tasaarveldus müüdud gaasi eest järgnevatel arveldusperioodidel.

 

 1. VASTUTUS

4.1. Pooled vastutavad müügilepingus ja õigusaktis sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest müügilepingus ja õigusaktides sätestatud korras, sh isikute tegevuse ja tegevusetuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste ja kohustuste täitmisel.

4.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

4.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduse mõistes.

4.4. Kui te ei tasu arve summat tervikuna tähtaegselt, on meil õigus esitada teile viivise tasumise nõue, määras 0,15% tasumata summast kalendripäevas, alates arve summa tasumisega viivitusse sattumise kuupäevast kuni arve summa tervikuna tasumise kuupäevani. Lisaks viivisele on meil õigus nõuda ning teil kohustus tasuda võlahaldustasu vastavalt meie kehtivale hinnakirjale ja õigusaktidele, kui meie saadame kirjalikult või e-posti teel meeldetuletuse arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel.

4.5. Meil on õigus loovutada lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid kolmandatele isikutele. Kui te ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingust tulenevat mistahes maksekohustust ja meie oleme võla sissenõudmise korraldamiseks sõlminud nõude loovutamis-, esindus-, käsundus-, töövõtu või mistahes muu lepingu võlgade sissenõudmisteenuse osutajaga, kohustute te muuhulgas hüvitama meile (või nõude loovutamise korral uuele võlausaldajale) ka sellise lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses tekkiva kulu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel, uue võlausaldaja puhul vastavalt tema hinnakirjale.

4.6. Kui Te rikute müügilepingut, on meil õigus taotleda võrguettevõtjalt Teie tarbimiskohas gaasivarustuse katkestamist seaduses sätestatud alusel ja korras.

 

 1. MÜÜGILEPINGU MUUTMINE

5.1. Müügilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, kui müügilepingust või tüüptingimuste punktist 5.2. ei tulene teisiti.

5.2. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tüüptingimusi, kui selline vajadus tuleneb õigusaktidest, gaasiturul toimuvatest olulistest muudatustest, meie tegevuse olulistest muudatustest, gaasi kui kauba kauplemistingimuste olulistest muutustest, riigiasutuste või vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Tüüptingimuste muutmisest teavitame teid oma veebisaidil ja teile saadetud arvel.

5.3. Muudatustega mittenõustumise korral on Teil õigus müügileping üles öelda. Kui Te müügilepingut tüüptingimustes sätestatud korda ja tähtaegu järgides üles ei ütle, loetakse, et olete vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud tüüptingimustega ja muudetud tüüptingimused saavad jõustumisel müügilepingu lahutamatuks osaks.

 

 1. MÜÜGILEPINGU LÕPETAMINE JA LÕPPEMINE

6.1. Müügileping lõpeb:

6.1.1. tähtajalise müügilepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele vähemalt 30 päeva enne müügilepingu kehtivusaja lõppu müügilepingu lõpetamise soovist. Kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse müügileping pikenenuks samaks tähtajaks müügilepingus ja kehtivates tüüptingimustes sätestatud tingimustega;

6.1.2. poolte kokkuleppel;

6.1.3. ühe poole poolt müügilepingust taganemisel või ülesütlemisel õigusaktides või müügilepingus sätestatud alustel ja korras;

6.1.4. võrgulepingu lõppemisel.

6.2. Ostja teatab müüjale kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega tähtajalise või tähtajatu müügilepingu ülesütlemisest seoses müüja vahetusega vähemalt 21 päeva, muul põhjusel müügilepingu lõpetamisel vähemalt 30 päeva ette. Müügileping lõpeb arvestuskuu vahetusel.

6.3 Kui ütlete lepingu üles lepingulise tähtajalise hinnaperioodi kehtivuse ajal, siis kohustute tasuma meile lepingu lõpetamise tasuna 15% gaasi maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata. Selles punktis toodud tasu ei kuulu tasumisele, kui ütlete lepingu üles punktis 5.2. toodud põhjusel.

6.4. Pooltel on õigus öelda tähtajatu müügileping üles kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega vähemalt 30 kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

6.5. Meil on õigus müügileping vähemalt 14 päevase etteteatamistähtajaga kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis erakorraliselt üles öelda ja nõuda teilt lepingu lõpetamise tasuna 15% gaasi maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas tähtajalises hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata, kui Te olete oluliselt rikkunud müügilepingut (sh kui Teil on maksetähtajaks tasumata arveid) ja ei ole rikkumist heastanud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

6.6. Meil on õigus lepingust taganeda enne lepingus sätestatud müügi alguse päeva, juhul kui meile saab teatavaks tüüptingimuste punktis 1.6. sätestatud mistahes asjaolu.

6.7. Müügilepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast müügilepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast müügilepingu lõppemist.

 1. TEADETE EDASTAMINE

7.1. Müügilepingu sõlmimisega annate meile volituse teha kõiki toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud tarbimiskohas seni gaasi müünud müüja vahetamiseks meie vastu, sealhulgas gaasimüüja vahetamiseks vajalik andmevahetus võrguettevõtja ja eelmise avatud tarnija ja gaasimüüjaga.

7.2. Kõik pooltevahelised lepinguga seotud teated edastatakse e-posti teel, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikult, v.a kui lepingus või tüüptingimustes on ettenähtud teisiti.

7.3. Teated edastatakse poolte poolt lepingus nimetatud kontaktandmetele. Palun arvestage, et loeme teie poolt lepingus esitatud kontaktandmed õigeteks, kuni te ei ole meile teatanud uusi kontaktandmeid. Seetõttu palun andke meile koheselt teada (e-posti, telefoni või posti teel) kui teie kontaktandmed muutuvad, s.h kui teil puudub võimalus saada kätte teie kontaktandmetele saadetud teavet.

7.4. E-posti teel edastatud teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks edastamisele järgneval tööpäeval. Paberkandjal teated saadetakse teisele poolele posti teel ning loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meil on õigus säilitada ja töödelda teie isikuandmeid Lepingust ning käesolevatest Tüüptingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted oleme täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval meie veebilehel.

 

 1. LÕPPSÄTTED

9.1. Lepingus ettenähtud õigusi ja kohustusi võime täita ise või kasutada oma õiguste ja kohustuste realiseerimiseks, sh arvelduseks, tasude sissenõudmiseks ja klienditeeninduseks kolmandate isikute (sh müüjaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted) abi (sh kliendisuhtluse, arvete koostamise, valmistamise ja edastamisega seotud klienditeenindus-, trüki-, postitus- ja pangateenused, võlgade sissenõudmisteenused, tarbimisandmete töötlemine ja kogumine Eleringi andmevahetusplatvormi vahendusel jm). Lepingu sõlmimisega annate nõusoleku selliseks müüja õiguste ja kohustuste üleandmiseks ja loovutamiseks kolmandatele isikutele ning kolmandate isikute volitamiseks ning kinnitate oma nõusolekut täita oma kohustusi nii meie kui ka nimetatud kolmandate isikute ees. Miski selles punktis sätestatu ei vabasta meid oma kohustustest Teie ees.

9.2. Pooltevaheline suhtlus toimub eesti keeles.

9.3. Pooled hoiavad lepingu tingimused ja lepingu täitmisega seonduva konfidentsiaalsena ning ei avalda vastavasisulist infot kolmandatele isikutele v.a. kui vastava info avaldamise kohustus tuleneb selgesõnaliselt õigusaktidest, lepingust või tüüptingimustest.

9.4. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel jne kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

9.5. Kõik pooltevahelised erimeelsused lahendatakse heas usus ja läbirääkimiste teel. Lepingust tulenev vaidlus, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse kohtus.

 

MAAGAASI MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED – kuni 10.06.2018 kehtivad tingimused